Fort aan de klop

Fort aan de klop

De monumentale artillerieloodsen

De monumentale artillerieloodsen
Home Historie Inrichting en renovatie

Inrichting en renovatie

Het fortterrein

Vanaf 1629 hebben vorm en inrichting van de militaire versterkingen op deze locatie gevarieerd. Het fort in zijn huidige vorm is aangelegd in 1849. De aarden verdedigingswal werd beplant met een meidoornhaag, waarvan het wortelstelsel de wal intact hield en de plant met een natuurlijk prikkeldraad vormde. Deze haag staat er nog steeds. De oorspronkelijke ‘defensiehoogte’ van de haag was ± 1.20 meter. Op een aantal plaatsen op het fort zijn de struiken teruggesnoeid naar dit formaat om zo het orginele aanzicht van het fort te laten zien. Deze gesnoeide delen vormen nu ook ‘vensters’: het fort is weer zichtbaar van buiten de fortgracht. Er is voor gekozen niet de gehele haag rondom het fort te kortwieken: de doorgeschoten meidoorns vormen een beschutting die past bij het nieuwe gebruik als camping en handhaven het beeld van het fort van de laatste 50 jaar.

De populieren op het fort zijn ook een typisch militaire aanplant. De snel groeiende bomen dienden als camouflage. Helaas heeft de aangeplantte soort de genetische aanleg zijn takken af te stoten. Waar een aantal jaar terug nog werd gedacht de bomen nog een tien tot vijftien jaar mee zouden kunnen, gaan ze sneller achteruit dan verwacht. In de afgelopen jaren zijn uit veiligheidsoverwegingen een aantal populieren gekapt, waaronder die rond het wachthuis. De verwachting is dat de overige populieren nog vijf jaar zullen blijven staan voordat deze ook te gevaarlijk worden. Andere door defensie aangeplante groepen bomen, die van afstand de indruk moesten wekken dat er ginder een bosje in plaats van een fort stond, zijn in een veel eerder tijdsbestek verdwenen. Groot onderhoud aan terrein en begroeiïng is in 2005 uitgevoerd.

De gebouwen

In de loop der tijden hebben verschillende gebouwen op het fort gestaan. Aan het beeld van het fort zoals het nu is zal weinig meer wijzigingen. Alle gebouwen, op de garageloods A en gebouwtje G na, hebben een monumentale status. Er zijn alleen plannen om G, die ook geen grote esthetische of gebruikswaarde heeft, te verwijderen.

Vanaf eind 2004 is gewerkt aan de renovatie en inrichting van wachthuis B, de houten loodsen D, E en F en plaatstalen loods C. Met een Europees samenwerkingsverband, Crossing the Lines, en daarbij vrijgekomen Europese gelden als vliegwiel heeft de gemeente grotendeels dekking voor het project gezocht en gevonden in Monumentensubsidies, een subsidie Grote Stedenbeleid en een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Ook het Ministerie van VROM steunde het project met een startsubsidie. Van de provincie Utrecht ontving de gemeente Utrecht diverse subsidies in het kader van de zogenaamde Quick Wins, Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan de inrichting heeft ook de exploitant bijgedragen.

Het Wachthuis
De bomvrije wachtruimte, of wachthuis, B is gebouwd om bescherming te bieden in oorlogs- en mobilisatietijd. Op de begane grond bevonden zich de keuken, het officiersvertrek en vier geschutsruimtes. In het midden van het wachthuis een druipkoker: de uitdrukking “jezelf bedruipen” is naar deze vorm van drinkwatervoorziening te herleiden. In geval van belegering werd op het dak opgevangen regenwater, gefilterd door de op het dak ter extra bescherming aangebrachte zandlaag, door deze druipkoker geleid. In de kelder waren de verblijven voor de manschappen en bevond zich ook de kruitruimte.

Het wachthuis is een bakstenen gebouw dat al bij oplevering in 1851 onvoldoende bescherming bleek te bieden tegen nieuw ontwikkelde munitie. Een betonnen kraag werd aangebracht om meer bescherming te bieden. Waar op veel andere forten de wachthuizen werden “aangeaard”, het aanbrengen van een laag aarde op en om de bakstenen constructie om de impact inslagen op te vangen is dit op Fort aan de Klop nooit gebeurd.

Vanaf 2004 is begonnen met een cascorenovatie: het dak en de afwatering zijn hersteld en de barsten in het cement gedicht. Ramen, deuren en metselwerk zijn opgeknapt. Het wachthuis wordt vanaf half april ingericht als theehuis. Dat wil zeggen: de begane grond. Waar vroeger de gewone soldaat zijn onderkomen had, overwinteren nu vleermuizen in de kelder. De twee verdiepingen worden van elkaar geïsoleerd zodat twee gescheiden klimaten ontstaan. De beschermde vleermuishabitat blijft zo gehandhaafd.

Om de wachtruimte liep vroeger een fortgracht met ophaalbrug. Deze is gedempt en na de tweede wereldoorlog beplant met een een camouflerende ring van populieren. Verwacht werd dat deze populieren over een jaar of tien om veiligheidsredenen gekapt zouden moeten worden, waarna een droge gracht gegraven zou worden om het beeld van de natte gracht op te roepen. Ook een ophaalbrug moest in deze fase weer volgens oude bestekken teruggebracht worden. Vanwege de noodkap dit jaar ligt de droge gracht er al. De ophaalbrug hopen we nu ook eerder dan over tien jaar weer over de gracht te leggen.

Loodsen A C, D, E en F
Garageloods A stamt uit de jaren ’50. We werken eraan ook deze loods gerenoveerd te krijgen.
Plaatstalen loods C is in 1905 verplaatst van lunet I naar Fort aan de Klop. In 2006 zijn de platen van loods C opnieuw verplaatst. Dit keer tijdelijk, naar een gespecialiseerd bedrijf waar de platen schoongemaakt en opnieuw in de verf zijn gezet. De draagconstructie zelf is ter plaatse opgeknapt. In de C is de installatieruimte voor de overige gebouwen gebouwd.

Houten artillerieloodsen D en E dateren van respectievelijk 1878 en 1898. Loods F, een groepsaccommodatie of opslagloods, is in 1913 neergezet. Bij de cascorenovatie zijn alle houten loodsen van muur- en dakisolatie voorzien. Voor het herstel is waar mogelijk gebruik gemaakt van de orginele houten delen en zijn de oude dakpannen teruggeplaatst. Loods F heeft zijn vermoedelijk “orginele” zinken dak teruggekregen.

Buiten de fortgracht

Vooruitlopend op de werkzaamheden is in 2002 de oude verzakte brug vervangen. Voor het ontwerp van de nieuwe brug is zoveel mogelijk uitgegaan van oude genietekeningen. Het deel waar nu de kettingen een reling vormen, kon in geval van dreiging weggeslagen worden.

Oorspronkelijk stond er een fortwachterswoning op het fort zelf. In 1881 is deze vervangen voor een woning buiten het terrein. De fortwachterswoning is in 2005 aangekocht en gerenoveerd door de exploitant van Fort aan de Klop en heeft zijn oude functie teruggekregen: het doet nu dienst als kantoor, receptie en beheerderswoning. Het omliggende grondgebied was ook defensieterrein׃ opslagloods H aan de vechtdijk is hiervan overgebleven.

© 2018 – Fort aan de Klop – Algemene voorwaarden